Study of the effect of soil type on radon flux density

Ksenia Stavitskaya, N.K.Ryzhakova, F.I.Lozhnikov
Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation

Go to discussion...
Presentation:
Presentation file
View presentation: