MECHANISMS OF RADIATION DEFECT FORMATION IN THE KI CRYSTAL IN THE DEFORMATION FIELD

Lyudmila Myasnikova, K. SHUNKEYEV, A. MARATOVA, K. BIZHANOVA
Zhubanov Aktobe Regional State University, Aktobe, Kazakhstan

Go to discussion...
Presentation:
Presentation file
View presentation: