ACCUMULATION AND ANNEALING OF RADIATION DONOR DEFECTS IN ARSENIC-IMPLANTED Hg0.7Cd0.3Te FILMS

Alexander Voitsekhovskii, I.I. IZHNIN, K.D. MYNBAEV, J. MORGIEL, Z. SWIATEK, A.G. KOROTAEV, O.I. FITSYCH, O.YU. BONCHYK, H.V. SAVYTSKYY, V.S. VARAVIN, S.A. DVORETSKY, N.N. MIKHAILOV, M.V. YAKUSHEV
Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

Go to discussion...
Presentation:
Presentation file
View presentation: