SPECTROSCOPY OF Bi3+ - DOPED LANTHANIDE NIOBATES

Assemgul Kissabekova, M. BARAN, A. KRASNIKOV, A. LUSHCHIK, V. TSIUMRA, L. VASYLECHKO, S. ZAZUBOVICH, YA. ZHYDACHEVSKYY
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan

Go to discussion...
Presentation:
Presentation file
View presentation: