STUDY ON THE BIOCOMPATIBILITY OF A-C:H:SIOX COATINGS ON TI-6AL-4V ALLOY

Alexander Grenadyorov, A.A. SOLOVYEV, K.V. OSKOMOV, M.O. ZHULKOV, A.M. CHERNYAVSKIY, I.A. KHLUSOV, V.V. MALASHCHENKO
Institute of High Current Electronics SB RAS, Tomsk, Russian Federation

Go to discussion...
Presentation:
Presentation file
View presentation: