STUDY OF THE TINI-BASED POWDER ALLOY SURFACE BY NON-DESTRUCTIVE TESTING METHODS

Sergey Anikeev, S.G. ANIKEEV, N.V. ARTYUKHOVA, V.N. KHODORENKO, O. MAMAZAKIROV, M.N. VOLOCHAEV, A.N. MONOGENOV, E.V. YAKOVLEV.
Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

Go to discussion...
Presentation:
Presentation file
View presentation: