RECOMBINATION RADIATION IN BaSO4

Keleshek Zhangylyssov, T.N. NURAKHMETOV, Zh.M. SALIKHODZHA, A.M. ZHUNUSBEKOV, A.ZH. KAINARBAY, D.H. DAURENBEKOV, B.M. SADYKOVA, B.N. YUSSUPBEKOVA, T.T. ALIBAY, D.A. TOLEKOV
ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan

Go to discussion...
Presentation:
Presentation file
View presentation: