COMBUSTION SYNTHESIS IN MECHANOACTIVATED FeTi+C POWDER MIXTURES

Anton V. Baranovskiy, G.A. Pribytkov, V.V. Korzhova, M.G. Krinitcyn
National Research Tomsk Polytechnic University, ISPMS SB RAS, Tomsk, Russian Federation

Go to discussion...
Presentation:
Presentation file
View presentation: